Year1801-1850

jump to filter-options
  • Francke, August Hermann
    In: BIBLIA, Tai esti: Wissas Szwentas Ráßtas Séno ir Naujo Testamento, Su kiekwieno Pérskyrimo trumpu Praneßimmu, ir reikalingu Pazenklinnimu tu paczu zodzu, kurrie kittuse perskyrimuse randomi, Nu kellu Mokytoju Lietuwoj Lietuwißkay pérstattytas, Dabar iß naujo pérweizdetas Ir trécza Karta ißpaustas. Karaláuczuje, 1816. Raßtais ißspáustas pas Endriki Degegen., S. X-XV.
    Königsberg : Degen, Endrik, 1816