D`'urovic, Ján P.: Prehl'ad literarních dejín slovenských evanjelikov. Liptovský Sväty Mikulas : Tranoscius, 1948
Content