Svenska kongl hof-clericiets historia. D. 1.3. Ifrån konung Fredrik I.s till närvarande tid. Stockholm, 1814
Content
There is no content avaibable here yet.